Välkommen!

Vill du se priser inklusive eller exklusive moms?

Gustafssons Uthyrning: Hyresmaskiner i Oskarshamn, Västervik och Vimmerby

Hyr dina byggmaskiner hos oss

Hyr bergborrmaskin, bergborrar, bilmaskiner, spettmaskiner, svets, slipmaskin, fräsmaskiner mm hos oss.

Hos oss kan du hyra liftar, skylifts, bomliftar, saxliftar, pelarliftar och släpvagnsliftar

Hydraulservice i Oskarshamn - Vi har ett stort sortiment av hydraulslang och hydraulkomponenter

Hyrmaskiner i Oskarshamn, Västervik och Vimmerby

Vi har packningsmaskiner, betongblandare, markvibrator, glättningsmaskin och vibrovält

Hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet

Nedanstående vilkor skall gälla om inte annat skrift- ligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans / Återlämnande

All hyresmaterial levereras fritt våra förråd. Frakt och Transportkostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materialen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnandet skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3a Hyrestid Företag

Uthyrning för obestämd tid ( löpande hyresdebitering ) Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterialen levereras eller hålles tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterialen återlämnas.

§ 3b Hyrestid Privatperson

Materialen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterialen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

Genom ingående av avtal / köp samtycker hyrestagaren att Gustafssons uthyrning sparar personuppgifter enligt PUL, GDPR och bokföringslagen.

§ 4 Hyresberäkning

Hyra debiteras efter vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrpris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning ( flerskift ) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle ( MINIMIHYRA ) För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringsavgift.

§ 5 Äganderätt till hyresmaterial

Hyresmaterialen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid med detta avtal förfogar över hyres- materialen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterialen, hyra ut hyresmaterialen i andra hand eller överlåta detta avtal på annan.

§ 6 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underättad om var hyresmaterialen förvaras eller används. Hyresmaterialen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterialen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7 Tillsyn och vård

Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterialen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterialens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterialen skall hyres- tagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterialen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterialen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8 Reparationer

Hyrestagaren får inte, med undantag av daglig tillsyn och vård enligt § 7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterialen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande Under reparationstiden. Vid skador som uppkommit på grund av Hyrestagarens oaktsamhet debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9 Ansvar för skador

Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterialen och de omständigheter varunder hyresmaterial- en nyttjas, ansvarar inte för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterialen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t ex driftstopp utebliven vinst) som kan åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmaterial.

§ 10 Åtgärder vid fel, skada och stöld

Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart möjligt göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (se § 12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid Stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller bort upptäckas av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersätts genom hyrestagarens försäkring debiteras till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11 Försenad eller felaktig leverans

Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktions- dugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Hyrestagaren har i sådant fall också rätt till ersättning för den skada han åsamkats, om inte uthyraren kan visa att han inte varit försumlig. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren åtar sig att avhjälpa fel på hyresmaterialen eller lämna annan godtagbar hyresmaterial och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt, eller bort märka felet meddelar uthyraren härom. (reklamation)

§ 12 Försäkring

Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla värde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmateriel och fordon som enligt lag är försäkringspliktiga. Hyrestagaren rekommenderas att teckna särskild hyrförsäkring hos oss (4 % av hyresbeloppet). På viss hyresmateriel är detta obligatoriskt ( liftar, kompressorer etc. ).

§ 13 Uthyrarens hävningsrätt mm.

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen om:
a) hyrestagaren inte fullgör sina betalnings- åtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren,
b) hyresmaterielen utsätts för onormal användning eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
c) hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14 Force Majeure

Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsäntliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15 Allmänna betalningsvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 15 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill i förekommande fall lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker 2 ggr/mån, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift med 25:- på fakturor som understiger 300:- exl. moms och uppläggningsavgift för nya konton samt minimihyra vid belopp under 80:- exl. moms

Vårt produktutbud

Boka direkt - Oskarshamn: 0491-18600
Västervik: 0490-342 50  Vimmerby: 0492-122 99
Hydraulservice Oskarshamn: 0491-777 50

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.